การประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการตรวจสอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 3:59:19 AM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษางานวิจัยประจำภาคแล้ว และได้กำหนดการประชุมสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์