ทำเนียบบุคลากร

นายนิทัศน์ ปลัดพรหม

NITAS PALDPROME

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0810561208

นายประทีป ทะแพงพันธ์

PRATEEP TAPANGPUN

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0847423048

นางทดทรง ทีนาวัฒน์

TODTHONG TEENAWAT

หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0872252172

นางสมหมาย โยธากุล

SOMMAI YOTHAKUL

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0819643173

นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์

VUTTHIPONG BOTMART

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0815920849

นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์

KUENGRITH WONGAREE

หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0897116240

นายธีรภพ วงศ์โยธา

THEERAPHOP WONGYOTHA

หัวหน้ากลุ่มงานเลขาฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0877713465

นายชาตรี ราชบัณฑิต

CHATREE RACHBUNDIT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0898624279

นางจิตราพร ราชบัณฑิต

JITRAPORN RACHBUNDIT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0877745034

นางมติภา ชัยชิต

MATIPA CHAICHIT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0877174097

นางฉวีวรรณ โยคิน

CHAWEEWAN YOKIN

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0885733312

นางอนงค์ คำแสงทอง

ANONG KHAMSANGTHONG

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0819752088

นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง

THASCHAKORN PHENGKHAMPANG

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทร 0942606556

นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์

KITCHAYA THAINGRUT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0812802482

นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล

SANORJIT SIRILERDTEERAKUL

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0819751977

นายวิวัฒน์ ผาวันดี

WIWAT PHAWANDEE

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0815444675

นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา

SIRIWAT LAMPHUTTHA

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร 0910640129

นางสวาท ไตรโยธี

SAWART THAIYOTEE

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร 0810525508

นางสาวยริลภรณ์ สุกใส

YARINPORN SUKSAI

ธุรการ

โทร 0895744906

นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ

TASSAPORN KHAMHARN

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร 0862202112