การประชุมปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปี 2559

วันที่โพสต์: Jul 13, 2016 3:29:11 PM

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) จัดประชุมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาที่ดูแลด้านภาษาไทย บรรณารักษ์ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุดทุกประเภทในประเทศไทย โดยมีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น “จากห้องสมุดธรรมดา...สู่วันที่ภาคภูมิใจ” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ และผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม และ “แรงบันดาลใจสู่การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ยั่งยืน” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต คือ ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของผู้บริหาร : ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้พัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน