อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

วันที่โพสต์: Jul 04, 2016 1:26:44 PM

1. ชื่อผลงาน อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 2.ชื่อเจ้าของผลงาน นางผดุงศรี โยคิน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน E-mail : padungsriyo@gmail.com โทรศัพท์ 0832887329

3.เกริ่นนำ

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลต่างๆ มากมายเปรียบเสมือนห้องสมุดโลก ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ ได้ทั่วโลก ซึ่งถ้าหากว่าครูผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง จึงส่งเสริมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น

4 . ผลสำเร็จ

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองรู้จักตนเองหรือรู้จักความสำเร็จของตนเองได้และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าประกวดกิจกรรมทางวิชาการ

5. ผลการได้การยอมรับ

C รางวัลเหรียญทองทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ “การสืบค้นข้อมูล” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

C นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ “การสืบค้นข้อมูล” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

C ผู้ปกครองชื่นชมโรงเรียน ชื่นชมครูผู้สอนที่ใช้ ICT เป็นสื่อ / เครื่องมือในการเรียนรู้ และ ยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

C การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน / ผู้ปกครองและครู ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ

ผู้มีส่วนร่วมให้ความร่วมมืออย่างดี

C นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

uวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้

vสำรวจสภาพข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ

wวางแผนการปฏิบัติงานโดย

- พัฒนาระบบเครือข่าย Internet/LAN ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน

การสอน

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรการเรียน การสอนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

- พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้ Internet อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมนักเรียนให้มีกิจกรรมฝึกสืบค้นความรู้จากเครือข่ายต่างๆ และนำมาสร้างองค์

ความรู้ สร้างชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง

7. ข้อจำกัดในการนำไปใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต

8. คำสำคัญ (Keywords) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9. วันที่นำส่งข้อมูล 30 มิถุนายน 2554

10. ผู้นำส่งข้อมูล นางผดุงศรี โยคิน

11. หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

12. โทรศัพท์ 0832887329

13. E-mail: padungsriyo@gmail.com

ผู้เขียน : ผดุงศรี โยคิน

หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554