การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

วันที่โพสต์: Jul 04, 2016 1:34:31 PM

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2ผู้รายงาน นางสุวรรณา สิรีกาญจนานนท์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถของกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จำนวน 1 ห้องเรียน โดยการวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียน จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน โดยจับฉลากได้ ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จำนวน 24 คน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2550 โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า คะแนนประเมินทางการเรียนแต่ละหน่วย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 8 หน่วย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเป็น 16.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.26 คิดเป็นร้อยละ 79.49

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 พบว่า คะแนนจากการประเมินการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดประสบการณ์ สูงกว่าคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.05

3. ความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาล

ปีที่ 2/4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร พบว่า ความคิดเห็นของเด็ก มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 1 ข้อ คือ ข้อ 8 กิจกรรมศิลปะการปั้นอย่างสร้างสรรค์ ทำให้หนูได้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างต่างๆ แปลกๆ มากมาย ( = 2.75 )

ผู้เขียน : ชนิภา สมบุศย์

หน่วยงาน : โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

จันทร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553