การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคละชั้น

วันที่โพสต์: Jul 04, 2016 1:1:28 PM

ข้อมูลทั่วไป เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสังคมและโรงเรียนจะประกอบด้วยเด็กและนักเรียนที่ปกติและนักเรียนที่บกพร่องในด้านต่างๆ ซึ่งในการดำรงชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกันได้การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความบกพร่องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางสังคม และทักษะกระบวนการทำงานมีค่าเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเรียนร่วมจึงได้มีการวางแผนทำการเรียนการสอนแบบคละชั้นขึ้นมา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วม เรียนร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน จึงจะประสบผลสำเร็จกับตัวนักเรียนเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคละชั้น

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม

๓. เป้าหมาย/จุดเน้นของ สพฐ./สพท.

๏ วิสัยทัศน์โรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

๏ พันธกิจโรงเรียน จัดกิจกรรมบริการสอนเสริม

๏ โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

ผลการพัฒนา / ความสำเร็จ

๑ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

.๑ ครูมีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕

.๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้นคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐

๒ ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

๒.๑ ครูมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้น อยู่ในระดับดี

๒.๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้น อยู่ในระดับดี

๒.๓ นักเรียนมีความสามารถ ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

๒.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น