ทำเนียบบุคลากร

  นายนิทัศน์ ปลัดพรหม
NITAS PALDPROME
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0810561208
 
นายประทีป ทะแพงพันธ์
PRATEEP TAPANGPUN
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0847423048
 
 นางทดทรง ทีนาวัฒน์
TODTHONG TEENAWAT
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0872252172
 
นางสมหมาย โยธากุล
SOMMAI YOTHAKUL 
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0819643173
 
นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์
VUTTHIPONG  BOTMART 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0815920849
 
นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์
KUENGRITH WONGAREE 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0897116240
 
นายธีรภพ วงศ์โยธา
THEERAPHOP WONGYOTHA
หัวหน้ากลุ่มงานเลขาฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0877713465
 
นายชาตรี ราชบัณฑิต
CHATREE RACHBUNDIT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0898624279
 
 นางจิตราพร ราชบัณฑิต
JITRAPORN RACHBUNDIT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0877745034
 
 นางมติภา ชัยชิต
MATIPA CHAICHIT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0877174097
 
นางฉวีวรรณ โยคิน
CHAWEEWAN YOKIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0885733312
 
นางอนงค์ คำแสงทอง
ANONG KHAMSANGTHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0819752088
 
นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง
THASCHAKORN PHENGKHAMPANG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 0942606556
 
นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์
KITCHAYA THAINGRUT  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0812802482
 
นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 
SANORJIT SIRILERDTEERAKUL 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร  0819751977
 
นายวิวัฒน์ ผาวันดี
WIWAT PHAWANDEE 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร  0815444675
 
นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา
SIRIWAT LAMPHUTTHA 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0910640129
 
นางสวาท ไตรโยธี
SAWART THAIYOTEE 
เจ้าพนักงานธุรการ 
โทร 0810525508
 
นางสาวยริลภรณ์ สุกใส
YARINPORN SUKSAI 
ธุรการ
โทร 0895744906
 
นางสาวทัศภรณ์  คำหาญ
TASSAPORN KHAMHARN 
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 0862202112