กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ค. 2559 22:35 nki1 admin แนบ 13620990_1617371431886982_2110436350243591586_n.jpg กับ การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
13 ก.ค. 2559 08:38 nki1 admin แก้ไข การนิเทศทางไกล
13 ก.ค. 2559 08:38 nki1 admin สร้าง การนิเทศทางไกล
13 ก.ค. 2559 08:37 nki1 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปี 2559
13 ก.ค. 2559 08:36 nki1 admin แนบ S_4603239798779.jpg กับ การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
13 ก.ค. 2559 08:36 nki1 admin อัปเดต S_4599652327979.jpg
13 ก.ค. 2559 08:35 nki1 admin แนบ S_4603239355748.jpg กับ การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
13 ก.ค. 2559 08:34 nki1 admin แนบ S_4603239416837.jpg กับ การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
13 ก.ค. 2559 08:32 nki1 admin แนบ S_4603239550788.jpg กับ การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
13 ก.ค. 2559 08:29 nki1 admin แนบ S_4599652327979.jpg กับ การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
13 ก.ค. 2559 08:29 nki1 admin สร้าง การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่านและองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด
10 ก.ค. 2559 20:40 nki1 admin แนบ ประชุมผู้บริหาร3.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559
10 ก.ค. 2559 20:40 nki1 admin แนบ ประชุมผู้บริหาร2.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559
10 ก.ค. 2559 20:40 nki1 admin แนบ ประชุมผู้บริหาร.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559
10 ก.ค. 2559 20:40 nki1 admin สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559
9 ก.ค. 2559 03:22 nki1 admin แนบ เอกสารอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ในสถานศึกษา.doc กับ การจัดการความรู้ (KM)
9 ก.ค. 2559 03:22 nki1 admin แนบ เอกสารประกอบ----มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ.pdf กับ การจัดการความรู้ (KM)
8 ก.ค. 2559 22:18 nki1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin แนบ 13592568_987247021389983_1472792895072917926_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin แนบ 13592363_987246588056693_5225794209789935185_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin แนบ 13590522_987247458056606_7361435772712867087_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin แนบ 13590375_987247394723279_898041085650252045_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin แนบ 13567234_987247084723310_2327629087137102485_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 22:14 nki1 admin สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
8 ก.ค. 2559 06:38 nki1 admin แก้ไข การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อความยั่งยืน ปี ๒๕๕๙