KM‎ > ‎

อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

โพสต์4 ก.ค. 2559 06:26โดยสพป. หนองคาย เขต 1


    1. ชื่อผลงาน   อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

          2.ชื่อเจ้าของผลงาน   นางผดุงศรี   โยคิน   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน E-mail : padungsriyo@gmail.com โทรศัพท์  0832887329

 3.เกริ่นนำ

                โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลต่างๆ มากมายเปรียบเสมือนห้องสมุดโลก  ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ ได้ทั่วโลก  ซึ่งถ้าหากว่าครูผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  จึงส่งเสริมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น

4 . ผลสำเร็จ

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองรู้จักตนเองหรือรู้จักความสำเร็จของตนเองได้และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าประกวดกิจกรรมทางวิชาการ

5. ผลการได้การยอมรับ

C รางวัลเหรียญทองทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ “การสืบค้นข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

                C นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ “การสืบค้นข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552  ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                                                                  

                            C ผู้ปกครองชื่นชมโรงเรียน ชื่นชมครูผู้สอนที่ใช้  ICT      เป็นสื่อ / เครื่องมือในการเรียนรู้ และ ยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา   

C การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน / ผู้ปกครองและครู ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ

ผู้มีส่วนร่วมให้ความร่วมมืออย่างดี

             C นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์

6.       กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

uวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้

vสำรวจสภาพข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ

wวางแผนการปฏิบัติงานโดย        

           - พัฒนาระบบเครือข่าย  Internet/LAN  ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อการเรียน

                  การสอน

           - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรการเรียน   การสอนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

           - พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้  Internet     อย่างมีประสิทธิภาพ

           - ส่งเสริมนักเรียนให้มีกิจกรรมฝึกสืบค้นความรู้จากเครือข่ายต่างๆ และนำมาสร้างองค์

                           ความรู้ สร้างชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง

7.       ข้อจำกัดในการนำไปใช้   การเชื่อมต่อเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต

8.       คำสำคัญ (Keywords)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9.       วันที่นำส่งข้อมูล   30  มิถุนายน  2554

10.    ผู้นำส่งข้อมูล    นางผดุงศรี   โยคิน

11.    หน่วยงาน   โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

12.    โทรศัพท์   0832887329

13.    E-mail: padungsriyo@gmail.com

 ผู้เขียน : ผดุงศรี โยคิน
หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
Comments