KM‎ > ‎

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคละชั้น

โพสต์4 ก.ค. 2559 06:01โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 06:10 ]
ข้อมูลทั่วไป

        เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสังคมและโรงเรียนจะประกอบด้วยเด็กและนักเรียนที่ปกติและนักเรียนที่บกพร่องในด้านต่างๆ ซึ่งในการดำรงชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกันได้การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความบกพร่องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางสังคม และทักษะกระบวนการทำงานมีค่าเพิ่มมากขึ้น

        โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเรียนร่วมจึงได้มีการวางแผนทำการเรียนการสอนแบบคละชั้นขึ้นมา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วม เรียนร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน จึงจะประสบผลสำเร็จกับตัวนักเรียนเอง

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคละชั้น

        ๒  เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม   

                       

๓.    เป้าหมาย/จุดเน้นของ สพฐ./สพท.

        ๏     วิสัยทัศน์โรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

        ๏     พันธกิจโรงเรียน  จัดกิจกรรมบริการสอนเสริม

        ๏     โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

ผลการพัฒนา / ความสำเร็จ

        ๑   ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

             .๑   ครูมีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕

            ๑.๒    ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้นคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐

        ๒   ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

           ๒.๑       ครูมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้น อยู่ในระดับดี

          ๒.๒      ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการจัดกระบวนการเรียนร่วมแบบคละชั้น อยู่ในระดับดี

          ๒.๓     นักเรียนมีความสามารถ ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

          ๒.๔      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

Comments