การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อความยั่งยืน ปี ๒๕๕๙

โพสต์5 ก.ค. 2559 16:49โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 06:41 ]
การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีระดับตำบลรวมทั้งดำเนินการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการเป็นต้นแบบระดับตำบล ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ให้คงสภาพและยั่งยืน พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้าแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะประเมินออกเป็น ๗ ชุด ออกประเมินระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยออกประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เฟส ๑ และ เฟส ๒ จำนวน ๓๖ โรงเรียน