หนังสือราชการ

การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อความยั่งยืน

โพสต์4 ก.ค. 2559 05:28โดยสพป. หนองคาย เขต 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาทุกเขต ได้มีการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีระดับตำบลรวมทั้งดำเนินการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการเป็นต้นแบบระดับตำบล ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ให้คงสภาพและยั่งยืน พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้าแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน

การประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 05:18 โดย สพป. หนองคาย เขต 1 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม    ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ  ประกอบด้วยกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม  ตามกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

การประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการตรวจสอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:59โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 05:22 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
      ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    และนำเสนอ ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษางานวิจัยประจำภาคแล้ว และได้กำหนดการประชุมสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การ    ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์    

1-3 of 3